De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiers 13-13

Deze zegen uit 2 Korintiers 13:13 wordt ook wel de nieuwtestamentische zegen genoemd en  toont veel overeenkomsten met de zegen uit Numeri 6:24-26 ook wel de Aäronitische zegen of oudtestamentische zegen genoemd: De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. De zegen uit Numeri 6:24-26 spreekt met name over God over ons. De zegen in 2 Korintiers 13:13 over God in ons.