Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 23 en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Psalmen 43:5

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Psalmen 43:5  

Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1

Romeinen 8:16

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16

Genesis 17:1

Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! ‭‭Genesis‬ ‭17:1‬ ‭

2 Kronieken 15:2

De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kronieken 15:2

Hebreeën 12:1

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,  Hebreeën 12:1

Filippenzen 2:13

Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13

Efeziërs 5:25

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft. Efeziërs 5:25

Marcus 10:14

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is [...]

Psalm 112:1

Welzalig de man die de HEERE vreest. Psalm 112:1