Richard-Goudswaard

Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

Over Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard en ik ben 22 jaar. Zelf zing ik met plezier op een Christelijk Mannenkoor. Troost en bemoediging put ik uit de het Woord van God. Mijn creativiteit kan ik enorm goed kwijt in het maken van Kruimels.

Johannes 8:32

‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. ‭‭Johannes‬ ‭8:32

Romeinen 4:8

Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. ‭‭Romeinen‬ ‭4:8

Johannes 17:17

Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Johannes‬ ‭17:17  

Openbaring‬ ‭21:5‬

En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Openbaring‬ ‭21:5

Psalm 103:12

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Psalm ‭103:12

Markus 9:40

Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. ‭‭Markus‬ ‭9:40

Psalm 73:3

Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg. Psalm‬ ‭71:3‬

Handelingen 10:44

Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. Handelingen‬ ‭10:44‬

Spreuken 3:3

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten. ‭‭Spreuken‬ ‭3:3‬ ‭