Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 23 en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Markus 4:39

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Markus 4:39

Mattheüs 27:54

En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! ‭‭Mattheüs‬ ‭27:54‬

Mattheüs 5:14

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Mattheüs 5:14

Filippenzen 4:13

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Efeziërs 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2:10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar. Niets [...]

Matteüs 10:30

En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Matteüs 10:30

Romeinen‬ ‭10:17‬

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods ‭‭Romeinen‬ ‭10:17‬

Exodus 15:2

De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen! ‭‭Exodus‬ ‭15:2‬

Jeremia 23:6

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Jeremia 23:6

Jeremia 23:5

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. ‭‭Jeremia‬ ‭23:5‬ ‭