Richard-Goudswaard

Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 23 en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Kolossenzen 2:6

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in  Hem. Kolossenzen 2:6

Filippenzen 2:3

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. ‭‭FILIPPENZEN‬ ‭2:3‬ ‭

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27

1 korinthe 16:13

Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. ‭‭1 KORINTHE‬ ‭16:13‬ ‭

Johannes 8:36

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Efeziërs 6:17

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. Efeziërs 6:17

Hooglied 1:16

Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof. Hooglied 1:16

Psalmen 43:5

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Psalmen 43:5  

Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1