Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 22 jaar en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Psalmen 47:2

Alle volken, klap in de handen;juich voor God met luide vreugdezang. Psalmen 47:2

Micha‬ ‭7:19‬

Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.‭‭ Micha‬ ‭7:19‬

Genesis 16:13

En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft? Genesis 16:13

Psalmen 19:2

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Psalmen 19:2

1 Timotheüs 6:10

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6:10

Spreuken 10:12

Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. Spreuken 10:12

‭‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Korinthiërs‬ ‭14:33‬

Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. ‭‭1 Korinthiërs 14:33

Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. Lukas‬ ‭1:32‬

Titus 2:11

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Titus‬ ‭2:11