Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 22 jaar en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Openbaring‬ ‭22:20‬ ‭

Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! ‭‭Openbaring‬ ‭22:20‬ ‭

Psalm 91:14

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Psalmen‬ ‭91:14‬

Psalmen 32:8

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Psalmen 32:8

‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet. ‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬ ‭

Psalmen 113:5

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont - Psalmen 113:5

Psalmen 95:5

Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. Psalmen 95:5

Psalmen‬ ‭138:8‬

De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen. Psalmen‬ ‭138:8‬

Jesaja 49:13

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen! Maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost, en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.  Jesaja 49:13

1 Kronieken 16:15

Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, 1 Kronieken 16:15  

Jesaja 43:11

Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. ‭‭Jesaja‬ ‭43:11‬