Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Richard, 22 jaar en ik heb een passie voor creativiteit. Dit kan ik enorm goed kwijt in het maken van Geestelijke Kruimels.

‭‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Korinthiërs‬ ‭14:33‬

Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. ‭‭1 Korinthiërs 14:33

Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. Lukas‬ ‭1:32‬

Titus 2:11

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Titus‬ ‭2:11

1 Petrus 2:2

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien. 1 Petrus 2:2

Mattheus 25:4

De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Mattheus 25:4

Johannes‬ ‭3 vers 30-31‬

Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. ‭‭Johannes‬ ‭3 vers 30-31‬

Klaagliederen 5:21

HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds. Klaagliederen‬ ‭5:21‬

1 Timotheüs‬ ‭4:9-10

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. 1 Timotheüs‬ ‭4:9-10

‭‭2 Korinthiërs‬ ‭4:18

‘Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.’ ‭‭2 Korinthiërs‬ ‭4:18‬