Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft. Efeziërs 5:25